EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Dojin Samusida
Country: Sweden
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 10 September 2011
Pages: 71
PDF File Size: 5.96 Mb
ePub File Size: 7.49 Mb
ISBN: 115-5-70360-753-4
Downloads: 43627
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Talmaran

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel vindt plaats zodra deze gronden niet langer bestaan. Indien de uitvoerende rechterlijke autoriteit van oordeel is dat de door de uitvaardigende lidstaat meegedeelde gegevens onvoldoende zijn om haar in staat te stellen een beslissing te nemen over de overlevering, verzoekt zij dringend om aanvullende gegevens, met name in verband met de artikelen 3 tot en met 5 en artikel 8 en kan zij een uiterste datum voor de ontvangst ervan vaststellen, rekening houdend met de noodzaak de in artikel 17 gestelde termijn in acht te nemen.

Alterations may be made to the description of the facts in the course of the procedure and may describe more precisely or amend the ingredients of the offence.

Bekijk onze selectie van boeken over de Nederlandse politiek op politiekeboeken. Voeg deze pagina toe aan Twitter.

Overdracht van de in lid 1 bedoelde voorwerpen vindt ook plaats wanneer het Europees aanhoudingsbevel wegens euroepes of ontsnapping van de gezochte persoon arrestatienevel ten uitvoer kan worden gelegd. Na 1 januari ontvangen verzoeken vallen onder de bepalingen die de lidstaten in overeenstemming met dit kaderbesluit aannemen. EU-landen hypocriet over grensbewaking. Print deze pagina Print met voetnoten.

De bij de toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de beginselen van dit Verdrag te worden beschermd. Indien de uitvaardigende rechterlijke autoriteit niet weet wie de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit is, verricht zij de nodige naspeuringen, met name via de contactpunten van het Europees justitieel netwerk 8om de informatie te verkrijgen van de uitvoerende lidstaat.

Translate Europees arrestatiebevel from Dutch to English

Eudopees 13 Instemming met overlevering 1. Een gezochte persoon die ter fine van tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel wordt aangehouden, heeft recht op bijstand van een raadsman arresatiebevel van een tolk, overeenkomstig het interne recht van de uitvoerende lidstaat.

Met de invoering van een nieuwe en vereenvoudigde regeling van overlevering van veroordeelde of verdachte personen ter fine van tenuitvoerlegging van strafrechterlijke beslissingen en vervolging kan tevens een oplossing worden gevonden voor de complexiteit en het tijdverlies die inherent zijn aan de huidige uitleveringsprocedures. De op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat voor de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel gemaakte kosten worden door deze lidstaat gedragen.

Indien de uitvaardigende rechterlijke autoriteit zulks wenst, kan de toezending plaatsvinden via het beveiligd telecommunicatiesysteem europese het Europees justitieel netwerk.

The Court recalls that the Framework Decision has the objective of creating a judicial area of freedom, security and justice on the basis of mutual recognition and of speeding up judicial cooperation. De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan met het oog op een beslissing als bedoeld in lid 1 advies van Eurojust inwinnen 9. De uitvoerende lidstaat neemt alle nodige maatregelen om onverwijld om de toestemming te verzoeken van de staat die de gezochte persoon heeft uitgeleverd, met het oog op diens overlevering aan de uitvaardigende lidstaat.

  EMOTIONAL CLEARING JOHN RUSKAN PDF

Dit bevel is uitgevaardigd door een bevoegde rechterlijke autoriteit. De lidstaten verbinden zich ertoe om, op grond van het beginsel van wederzijdse erkenning en overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbesluit, elk Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer te leggen. Daartoe verstrekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit of de krachtens artikel 7 aangewezen centrale autoriteit de gegevens over de duur van de vrijheidsbeneming van de gezochte persoon op grond van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel aan de uitvaardigende autoriteit op het tijdstip van de overlevering.

Zij kan te allen tijde worden ingetrokken. Iedere lidstaat wijst een autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de ontvangst van verzoeken tot doortocht, van de nodige stukken en van alle andere ambtelijke briefwisseling in verband met die verzoeken.

Met name moet de term “Europees aanhoudingsbevel” worden vervangen door de term “uitleveringsverzoek”. De uitvoerende rechterlijke autoriteit stemt overeenkomstig de volgende regels toe in arrrestatiebevel overlevering aan een andere lidstaat:. Artikel 5 Garanties van de uitvaardigende lidstaat in bijzondere gevallen De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel door de uitvoerende rechterlijke autoriteit kan door het recht van de uitvoerende lidstaat afhankelijk worden gesteld van een van de volgende voorwaarden: Eventueel door de uitvoerende arrestatiebdvel of door derden eutopees de in lid 1 bedoelde voorwerpen verkregen rechten blijven onverlet.

De overlevering kan bij wijze van uitzondering tijdelijk worden opgeschort om ernstige humanitaire redenen, bijvoorbeeld indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat die overlevering het leven of de gezondheid van de gezochte persoon ernstig in gevaar zou brengen.

Artikel 25 Doortocht 1. In geval van een onvoorziene tussenlanding verstrekt de verzoekende lidstaat evenwel aan de overeenkomstig europeee 2 aangewezen autoriteit de in lid 1 bedoelde gegevens. Skip to main content. Daarenboven stelt een lidstaat waarvan de Europese aanhoudingsbevelen bij herhaling door een andere lidstaat te laat ten uitvoer zijn gelegd, de Raad daarvan in kennis met het oog op een beoordeling van de uitvoering door de lidstaten van dit kaderbesluit.

Inhoudsopgave Samenvatting van Wetgeving Wettekst. Tot het tijdstip waarop het SIS in staat zal zijn gesteld alle in artikel 8 vermelde gegevens mee te delen, geldt de signalering bij wijze van areestatiebevel als Europees aanhoudingsbevel in afwachting dat het origineel in de voorgeschreven vorm door de uitvoerende rechterlijke autoriteit is ontvangen.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit kan de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel weigeren in de volgende gevallen:. When, in response to a request for information made by the executing judicial authority, the authority that issued the arrest warrant has expressly stated on the basis of its national law that the earlier judgment furopees under its legal system is not a final judgment covering the acts referred to in the arrest warrant issued by it, the executing judicial authority cannot as arrewtatiebevel general rule refuse to execute the European euopees warrant.

  LIBER CADAVERIS PDF

Indien een autoriteit van een andere staat of van een internationale organisatie bevoegd is arresttiebevel opheffing van het voorrecht of van de immuniteit, verzoekt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit daarom. Indien de uitvoerende lidstaat de gezochte persoon door omstandigheden buiten de macht van enige lidstaat niet binnen de in lid 2 gestelde termijn kan overleveren, nemen de uitvoerende en de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onmiddellijk contact met elkaar op en wordt in onderlinge overeenstemming een nieuwe datum voor de overlevering vastgesteld.

De lidstaat van doortocht geeft op dezelfde wijze kennis van zijn beslissing. The specialty rule, which is linked to sovereignty, has a number of exceptions.

Artikel 19 Horen van de persoon in afwachting van de beslissing 1. De gezochte persoon wordt overgeleverd niet later dan tien dagen na de definitieve beslissing betreffende de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. De gezochte persoon heeft te dien einde het recht zich te laten bijstaan door een raadsman. De instemming kan in beginsel niet worden herroepen.

EUR-Lex Access to European Union law

Verklaringen van sommige lidstaten bij de aanneming van het kaderbesluit Verklaringen ad artikel 32 Verklaring van Frankrijk: Niets in dit kaderbesluit staat eraan in de weg dat de overlevering kan worden geweigerd van een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op vervolging of bestraffing van die persoon op grond van zijn geslacht, ras, godsdienst, etnische afstamming, nationaliteit, taal, politieke overtuiging of seksuele geaardheid of dat de positie van die persoon kan worden aangetast om een van deze redenen.

De lidstaten mogen de bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die op het tijdstip van de aanneming van dit kaderbesluit van kracht zijn, blijven toepassen voorzover deze verder reiken dan de doelstellingen van het kaderbesluit en ertoe bijdragen de procedures voor de overlevering van personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd verdergaand te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit stemt overeenkomstig de volgende regels toe in de overlevering aan een andere lidstaat: Totdat de overlevering is uitgevoerd, kan de instemming overeenkomstig het nationaal recht worden herroepen. Voor de Raad De voorzitter M.

If the offence is covered by an amnesty in the EU country asked to hand over the perpetrator.

De instemming van de betrokken persoon met zijn overlevering kan te allen tijde, tot op het ogenblik van de overlevering, worden herroepen. De gezochte europees heeft te dien einde het recht zich door een raadsman te doen bijstaan; c indien de gezochte persoon, overeenkomstig artikel 27, lid 3, onder aef en gniet de bescherming van het specialiteitsbeginsel geniet.